12 de maig 2007

Quines propostes de canvi al barri podem trobar als programes electorals?

Abans de les eleccions vàrem preguntar als partits pels seus projectes de barri. Tres d'ells van respondre (ICV, a l'actual Equip de Govern i la Regiduria del Districte; ERC, a l'oposició; i Cs, que va quedar fora de l'Ajuntament)

1. Com valoreu la situació actual del barri del Guinardó?

 • ICV. El barri del Guinardó està experimentant un important procés de transformació que permetrà posar al dia aquest barri, donant resposta així a algunes de les més importants mancances que té en aquest moment. La remodelació de l’Avinguda mare de Déu de Montserrat, l’impuls de l’obertura de Teodor Llorente i l’illa d’equipaments del Mercat del Guinardó, la remodelació i obertura al barri del Mas Guinardó o la reordenació i construcció d’equipaments a la zona de Torrent d’en Melis són exemples clars d’aquesta transformació que permetrà una millora molt important del barri.
 • ERC. Hi ha moltes reformes en marxa i d’altres en previsió d’iniciar-se en breu. La reforma de Mare de Déu de Montserrat i la reforma del Mercat i el seu entorn són canvis que beneficiaran el barri. De totes formes nosaltres creiem que convé crear l’oficina de promoció de rehabilitació del Guinardó.

2. I del sector que es troba entre l'Avinguda M. D. Montserrat i la Ronda Guinardó?

 • ICV. Les actuacions de Torrent d’en Melis i a l’entorn de la Plaça Frederica Montseny definiran en gran mesura aquest entorn. A més caldrà seguir treballant per tal de millorar el manteniment i la mobilitat en aquest sector.
 • ERC. Aquesta zona necessita reformes especialment per facilitar la mobilitat, concretament en el cas de persones amb dificultats. Cal garantir l’acessibilitat a les voreres per que les persones es puguin desplaçar amb facilitat. També cal crear un accés directe entre M.D. de Montserrat i Rda. Guinardó a l’alçada del Centre Cívic. Durant el dia el passatge roman obert, però al vespre es tanca i ademés no està prou acondicionat per vianants i persones amb problemes de mobilitat.

3. Quin és, al vostre judici, el problema de més urgent sol·lució?

 • ICV. L’estructura de carrers petits d’aquest entorn signifiquen que els problemes vinculats a la mobilitat i a l’aparcament tinguin un gran protagonisme.
 • ERC. Precissament, en aquesta zona, la mobilitat i l’aparcament.

4. Quin projecte teniu per aquest barri i, en concret per aquest sector?

 • ICV. En primer lloc, i tal com podeu constatar, hem inclòs la remodelació de la Rambla de la Muntanya en el nostre programa. Ho portem per escrit. També plantegem l’obertura del carrer Varsòvia fins a Torrent d’en Melis i la construcció d’escales mecàniques al carrer Telègraf. Plantegem també la remodelació del carrer Pare Roldós i un pla de reurbanització de la xarxa de carrers petits del Guinardó, amb fases d’execució. Durem a terme també la millora del clavegueram al carrer Varsòvia i a la Plaça Maragall. Tot això s’ha de situar en el marc dels projectes més importants que ja hem definit abans. Un aspecte també important serà l’impuls d’un aparcament a la zona de Torrent d’en Melis i a la zona de la UA3 del Mercat del Guinardó.
 • ERC. Dins del nostre programa hi ha diversos apartats que afectaran aquest sector. Si ens centrem únicament en urbanisme, tot passa per la remodelació de voreres, claveguerams i estudis de trànsit per veure quina és la millor solució per al trànsit rodat, amb consens veïnal. Però hi ha moltes altres qüestions de caràcter general en quant a equipaments, assistència social, cultura, esports, ensenyament, comerç, medi ambient, participació, que també són temes que afecten a les persones d’aquest barri i de la resta del districte.

5. Quines millores urbanístiques proposeu pels propers quatre anys?

 • ICV: Les millores urbanístiques que proposem per aquest entorn ja les hem anat detallant i com podeu comprovar volem combinar l’impuls de grans projectes urbanístics, amb l’atenció als petits espais del barri del Guinardó.
 • ERC. Volem que es destini almenys el 5% del pressupost de manteniment de via pública, a la supressió de barreres arquitectòniques. També l’eliminació de pals amb soterrament de les línies d’electricitat i telèfon. Augmentar les partides destinades a manteniment de carreres i voreres en mal estat i aplicar un pla de rehabilitació integral. També volem millorar i crear noves àrees de joc infantil. Instal•lar escales mecàniques en els carrers de difícil accés. Millora de l’enllumenat públic introduint criteres d’estalvi i eficiència. Instal•lació de marquesines i plataformes a les parades de bus on no n’hi hani l’amplada de vorera ho permeti. Millorar la xarxa de bus de barri en freqüència i itineraris. Crear una línia de bus per la ronda del mig cobrint zones poc connectades.

6. I en els equipaments?

 • ICV. A nivell d’equipaments creiem que la zona tindrà una millora molt important. A l’illa del Mercat, a més de traslladar el nou Mercat completant-ho amb un supermercat, hi impulsarem un CAP, una escola bressol, una residència i un centre de dia per a la gent gran, un Casal de Joves i un aparcament. A la zona de Torrent d’en Melis volem impulsar un Auditori, una nova piscina descoberta, la reubicació dels camps de futbol petits i l’impuls per tenir el camp de futbol amb gespa artificial, una residència per a persones amb discapacitat psíquica i un aparcament, així com la reordenació dels espais alliberats després de l’enderroc de les cases afectades. En tercer lloc el Mas Guinardó esdevindrà un casal de barri i hotel d’entitats un cop s’hagi dut a terme la seva remodelació.
 • ERC. Hi ha un seguit d’equipaments dins del Pla d’Equipaments aprovat en el mandat recentment acabat, que preveu moltes actuacions en aquest sentit. Nosaltres volem que s’acompleixin els terminis per a la posada en marxa d’aquests equipaments, fent especial incidència en l’entorn del mercat del Guinardó i s’ha d’anar amotllant el Pla a les necessitats que vagint sorgint en el decurs del temps.

7. I en la neteja?

 • ICV. Seguirem treballant per tal de millorar el servei de neteja ajustant el servei a les característiques de cada espai. També plantegem la necessitat de seguir impulsant la recollida selectiva orgànica a tot el Districte.
 • ERC. Hem de facilitar la recollida selectiva de residus. Creiem que amb les reformes urbanístiques adequades, el manteniment serà més fàcil. Però tampoc hem d’oblidar la responsabilitat compartida amb la ciutadania en aquest aspecte.

8. I en la promoció del comerç de barri?

 • ICV. Considerem que el trasllat del Mercat del Guinardó, posant-lo al dia i amb el complement de supermercat, serà un pal de paller del comerç al barri, ja que serà una atracció molt forta per tal de garantir que la gent pugui comprar al Guinardó, tot i lligant-ho més amb l’estructura comercial del Passeig Maragall.
 • ERC. D’una banda hi ha la reforma del mercat i entorns, de l’altre l’ampliació de voreres a M. D. De Montserrat. Però cal ajudar al petit comerç a millorar l’accessibilitat allà on hi hagi problemes i també incorporar noves tecnologies. Amb aquests petits canvis i l’ofici dels nostres comerciants, garantirem el valor afegit que avui en dia ja ens ofereixen.
9. És admissible que cotxes i camions ocupin permanentment les voreres?
 • ICV. Evidentment no és admissible. Per tal de lluitar decididament en aquesta línia caldrà tirar endavant els aparcaments que tenim plantejats i millorar la disciplina viària.
 • ERC. No. No ho és. En les futures reformes dels vials s’ha de preveure l’ordenació de l’aparcament, la construcció d’aparcaments soterrats i aplicar la llei ja existent sobre l’aparcament indegut. Cal millorar l’educació viària, però també posar mitjans.
10. Com penseu promoure la participació dels veïns en la transformació del barri?
 • ICV. Com a ICV ens hem caracteritzat per intentar escoltar la veu dels veïns. En aquest sentit s’han impulsat experiències participatives per elaborar el que va ser el Pla d’Actuació del Districte 2003-2007, el Pla d’Equipaments 2006-2020 o es va fer una experiència de participació a l’entorn del canvi de sentit de Mare de Déu de Montserrat. La remodelació de la illa del Mercat del Guinardó s’ha fet després d’un treball molt intens i amb molt consens amb la Coordinadora d’Entitats del Guiaran, a través de la seva Comissió d’Urbanisme on participen entitats i persones a títol individual.
 • ERC. Per incentivar la participació, cal fomentar-la des de l’inici dels projectes. La majoria de vegades els processos de participació engeguen quan la planificació ja està dada i beneïda. Hem de potenciar els consells de barri com a punt de trobada de Veïnes i govern. S’ha de crear la consulta popular per a determinats temes urbanístics. S’ha de potenciar la figura de consellers/es de districte amb elecció directa i la desaparició dels regidors adscrits. S’ha d’unificar Presidència i Regidoria del Consell del Districte en una sola persona. S’ha de proporcionar amb antelació suficient els temes a debatre en el consell ciutadà. S’ha de donar vida a la vida associativa, impulsant l’intercanvi i l’interrelació entre les diverses entitats.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Ante todo queremos presentarnos. Somos la Agrupación de Horta-Guinardó de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Partido político que se presenta a las próximas elecciones municipales por primera vez y con gran ilusión de poder tener representación en nuestro consistorio. Nosotros queremos tener la posibilidad real de hacer converger las inquietudes de nuestros conciudadanos del Guinardó y Barcelona con los propósitos de nuestros representantes políticos, algo que en nuestro partido tenemos cómo premisa fundamental.

1. Com valoreu la situació actual del barri del Guinardó?
Valoramos que nuestro barrio sufre una gran degradación urbanística, como también ocurre en zonas del vecino Baix Guinardó, por la falta de inversión municipal en muchos años, quizá por falta de centralidad urbana de algunos sectores. Creemos que los tres puntos actuales de reformas que se están llevando a cabo, la reforma de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, la reforma del Mercado del Guinardó y alrededores y la remodelación y reordenación de la zona de Torrent d’en Melis y la Ronda del Guinardó con las obras del metro, serán beneficiosas para los vecinos pero no dejan de ser obras que se eternizan en los plazos. Es paradigmática la largísima duración en la ejecución de obras de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat. Mientras tanto el barrio continúa con falta de equipamientos sociales y comerciales y dejadez urbanística.

2. I del sector que es troba entre l'Avinguda M. D. Montserrat i la Ronda Guinardó?
Este sector se caracteriza por un trazado peculiar de calles pequeñas y pendientes pronunciadas en algunas de ellas que si bien permite conservar su identidad de barrio,
proporciona una difícil cohabitación entre residentes y coches. Es su principal problema junto a la falta de comercios de barrio.

3. Quin és, al vostre judici, el problema de més urgent solució?
Nosotros creemos que la falta de aparcamientos, la reducción del incivismo de los coches que provoca que las personas no puedan andar tranquilamente, tener que cambiar de acera es habitual, y la falta de vitalidad comercial son problemas urgentes.

4. Quin projecte teniu per aquest barri i, en concret per aquest sector?
Nuestro principal proyecto es consensuar con los residentes los proyectos de reformas que ejecute el Ayuntamiento sin esperar a eternas dilaciones. Una revitalización social y comercial es una necesidad. En medidas concretas propondremos la posibilidad que el tramo de la Ronda del Guinardó que pasa por nuestro sector sea utilizada por algunas líneas de autobuses, que actualmente pasan por l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat, lo que beneficiará a su comunicación.

5. Quines millores urbanístiques proposeu pels propers quatre anys?
Unas de gran calado como desarrollar el Plan especial de Ordenación del Torrent de Melis, que es una gran oportunidad para el barrio, acelerar la reestructura de l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat y del Mercado del Guinardó y otras obras de pequeño calado como la reforma de las aceras ya que los bordillos actuales son pequeños y se conseguiría que los coches no pudieran ocuparlas. También queremos hacer totalmente practicable el barrio para las personas con discapacidad y gente de avanzada edad que es numerosa en el barrio.

6. I en els equipaments?
Existe un Plan de Equipamientos 2006-2020 que se debe acelerar y aprovechar al máximo las reformas del Mercado y del Torrent de Melis. Incluir guarderías y equipamientos para personas mayores y tener un CAP de referencia como viene reflejado
en el Plan de Actuación del distrito ya aprobado.


7. I en la neteja?
El incivismo también se muestra con la suciedad de las calles por lo que proponemos reforzar el servicio de limpieza diaria de calles, aumento de papeleras y tener una actitud más punitiva con los infractores. La recogida neumática de basuras es una solución para zonas con calles tan estrechas y por supuesto estamos decididos a potenciar la recogida selectiva.

8. I en la promoció del comerç de barri?
A parte del Mercado del Guinardó y su reforma, la falta de un tejido comercial potente es evidente. Creemos que un urbanismo al servicio de los vecinos y paseantes, algo impensable
ahora en gran parte del barrio, es la mejor manera de potenciar el comercio de barrio.

9. És admissible que cotxes i camions ocupin permanentment les voreres?
Obviamente no es admisible. Nuestra intención a corto plazo es la colocación de pivotes en las aceras más problemáticas y en un segundo paso la reforma completa de aceras ya
comentada anteriormente.

10. Com penseu promoure la participació dels veïns en la transformació del barri?
Potenciar todos los canales de comunicación entre vecinos y administración y crear de nuevos, siendo este blog un claro ejemplo de ello. Cuando estemos en el Ayuntamiento, queremos presentaremos en todas las asociaciones del Barrio, para que nos comenten sus problemas y crear los canales de participación de común acuerdo. Sus problemas serán los nuestros. Nuestra premisa es que somos “ ciudadanos” no “ súbditos”