29 d’agost 2008

Propostes del Pla d'Acció del Districta pel Guinardó

Fianlment ja hi ha una proposta del Districte pel Guinardó.
Es pot consultar el Pla d'Acció per a tot el Districte a http://w3.bcn.es/fitxers/participacio/pam/padhortacat.835.pdf

Aquí transcriurem només el que afecta al nostre barri. Caldrà estar vigilants per tal de que es dugui a terme:


1. Projectes urbanístics d'interès de ciutat
 • Finalitzar la connexió de Teodor Llorente i passeig de Maragall, i les urbanitzacions que se’n deriven.
 • Traslladar l’actual mercat a la carpa provisional, enderrocar l’actual edifi ci i construir el nou Mercat del Guinardó, amb complement de supermercat.
 • Iniciar la construcció del conjunt d’equipaments de l’illa del mercat començant per l’aparcament, el CAP i el Mercat del Guinardó.
 • Impulsar l’enderroc del viaducte de la ronda del Guinardó per tal de recuperar aquest espai i fer-lo més amable i transitable per a les persones.
 • Estudiar el projecte de remodelació de Pi i Margall.
 • Actualitzar la previsió d’equipaments de l’illa del Torrent d’en Melis.


2.Equipaments.
 • Ampliar la Biblioteca Mercè Rodoreda per guanyar-hi espai de sala d’actes.
 • Impulsar les accions necessàries per avançar en la construcció de la residència per a gent gran i centre de dia a la UA3 del Mercat del Guinardó.
 • Redactar del projecte per a la construcció de la nova escola bressol a la UA3
  del Mercat del Guinardó.
 • Continuar buscant alternatives per aconseguir el trasllat del CEIP Tresfonts.
 • Dur a terme les obres del Mas Guinardó i iniciar-ne el funcionament com a
  hotel d’entitats. Garantir espais alternatius per a les activitats que es desenvolupin
  durant les obres. Dur a terme una remodelació dels entorns que
  garanteixi l’ús públic de tot l’espai.
 • Impulsar les mesures per dur a terme el casal de joves a la UA3 del Mercat
  del Guinardó i estudiar-ne la defi nició i la forma de gestió amb el Consell de
  la Joventut.
 • Construir noves pistes de bitlles catalanes al parc del Príncep de Girona en el
  marc de la seva remodelació així com també als Jardins de Frederica
  Montseny.
 • Fer el seguiment de la construcció del nou CAP de la UA3 del Mercat del
  Guinardó.
 • Cedir el solar per a la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat
  psíquica a Torrent d’en Melis.
 • Construir un aparcament a la UA3 del Mercat del Guinardó.
 • Estudiar un possible aparcament a l’antiga Cinematografi a Marín (Renaixença-
  Villar).
 • Aprofitar el nou Mercat del Guinardó i l’illa d’equipaments de la UA3 per fer
  un pla de dinamització del comerç al Guinardó i a l’Eix Maragall.
3. Arranjament espai públic
 • Urbanitzar la rambla de la Muntanya.
 • Arranjar el carrer de Varsòvia.
 • Construir escales mecàniques a Telègraf (entre Varsòvia i Doctor Cadevall).
 • Estudiar la construcció de possibles noves escales mecàniques.
 • Reurbanitzar els jardins de Frederica Montseny i plaça de Salvador Riera amb la remodelació del Mas Guinardó.
 • Fer el seguiment de la urbanització de la plaça de Maragall.
 • Urbanitzar parterres del carrer del Mas Casanovas (ronda del Guinardó per sobre l’hospital de Sant Pau).
 • Estudiar mancances de clavegueram al barri.
 • Estudiar possible urbanització de carrers i places del barri (Pare Roldós, Vinyals, La Bisbal, passatge Garcini...).

4. Mobilitat (genèric de Disctircte)
 • Estendre les zones 30 a tots els llocs del districte on sigui possible, exclosesles vies bàsiques preferents i les zones de prioritat per als vianants.
 • Estendre espais per a vianants, itineraris per anar a peu i camins escolars.
 • Avançar en la reducció del soroll ocasionat pel trànsit. En aquells llocs on esconsideri oportú avançarem en la implementació d’asfalt sonoreductor.
 • Fer un seguiment des del disseny urbanístic i el manteniment per millorarl’accessibilitat de l’espai públic i fer carrers i places amables i segurs (mobiliariurbà, enllumenat, etc.).
 • Crear una xarxa de carrils bici segregats que permeti unir alguns dels barrisdel districte amb la resta de la ciutat. Entre altres, seria possible al passeig de la Vall d’Hebron, als carrers Tajo, Lisboa, Pi i Margall i a la ronda del Guinardó.
 • Augmentar el nombre d’aparcaments de bicicletes al districte, especialmenten els equipaments municipals i centres d’ensenyament.
 • Crear parades de bicing al districte, començant pel Baix Guinardó, Guinardói passeig de Maragall.
 • Estudiar la possibilitat d’implantar en alguns llocs del districte l’Àrea Verda com a mesura de dissuasió de l’ús del cotxe privat, i prioritzar, alhora,l’aparcament de veïns i veïnes, especialment en zones molt properes a grans equipaments (Montbau, Sant Genís, Guinardó, etc.).
 • Estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de bus de barri i connectar diferents equipaments.
 • Implantar aparcaments per a motos a la calçada en carrers de voreres estretes.
 • Instar la Generalitat a garantir una informació acurada de l’evolució de les obres del metro en marxa al districte.
 • Finalitzar l’estudi de la mobilitat del barri del Guinardó i sotmetre’l a debat públic.
 • Estudiar, en cada cas concret, les millors solucions per a la pacificació deltrànsit i la disminució de velocitat (passos de vianants elevats, bandes, senyalitzacions, etc.).
Moltes mesures són d'aplicació ambigua. Convé mantenir el debat i vetllar per què hi hagi formes efectives de participació dels ciutadans.


...

3 comentaris:

Juan Antonio Domingo ha dit...

A priori sembla un PAD força ambiciós però crec que moltes accions apunten alguns eufemismes com "potenciar", "impulsar"... Vull ser optimista durant tres anys, ara és moment de vigilar. Gràcies per tot.

Jose R. ha dit...

Felicitats pel resum que has fet del PAD, ara els consellers de districte i la resta del govern municipal ho hem de acomplir.

Anònim ha dit...

Hola, som de Ràdio Horta-Guinardó i estem ubicats al barri del Baix Guinardó, la nostre web és: www.rhg.cat

Gràcies.