17 de novembre 2010

Una iniciativa interessant: (Re)construint espais comunitaris amb les noves veïnes.

De vegades hi ha iniciatives molt interessants, que responen a necessitats socials evidents, que no són prou conegudes. Reprodueixo a continuació una informació del districte que mostra una molt bona pràctica, i que contrasta positivament amb les “solucions” que estem acostumats a sentir quan els típics “llestos” i demagogs parlen, per exemple, de immigració.A més, en aquest cas,la iniciativa és vàlida tant per gent nouvinguda com per gent "de tota la vida".

Troba't. Projecte per a Dones
El Programa de Nous Veïns i Veïnes, en el marc del Pla de ciutadania, convivència i immigració d‟Horta-Guinardó,inicia enguany un projecte per a dones del districte que hagin o estiguin passant per un moment de canvi important en la seva vida (procés migratori, separació...) el qual suposi un obstacle per a la seva socialització.
El propòsit d‟aquest projecte és donar suport a les participants perquè desenvolupin la seva capacitat de recuperació o resiliència davant d‟aquests canvis vitals, que solen produir-se al llarg de la vida i el significat de la seva situació pot variar notablement segons la manera de viure‟ls.

Què oferim?
“Un espai de trobada en el que es facilita la interrelació, el coneixement i el reconeixement mutu, el coneixement de l‟entorn i la vinculació amb aquest”
Com a éssers socials, les relacions formen part de la nostra salut emocional i de la nostra vida. A més, actualment s‟estudien i es reconeixen les xarxes com a eina facilitadora per manejar situacions complexes, sovint condicionades per les desigualtats de gènere. Les xarxes continuen sent un mitjà i comencen a ser també una meta en sí mateixes.
D‟altra banda, l'ús dels recursos disponibles ha passat a ser una dimensió de la resiliència o capacitat de recuperació.
Per fer-ne ús és indispensable conèixer-los, comprendre‟n la importància i incorporar-los a la vida quotidiana.
Aquestes són dues de les dimensions més importants d‟aquest projecte, que pretén desenvolupar la capacitat d‟ús
dels recursos disponibles tant interns como externs per superar la seva situació.

Objectius
• Promoure el desenvolupament o recuperació de las habilitats o recursos per aprofitar aquesta situació de canvi
com una oportunitat de millora i creixement personal.
• Potenciar la autonomia personal a través del coneixement i control de les emociones personals.
• Facilitar el coneixement i l‟ús dels recursos que ofereix el territori com a palanca de desenvolupament personal.